parallax background

RYD - Meslek İlkeleri


Reklam yapımına yönelik bilgi, deneyim ve fikir paylaşımının gerçekleşebileceği ortak zemini hazırlayarak endüstrideki standartları yükseltmeyi hedefleyen Reklam Yapımcıları Derneği (RY), 2006 yılında kuruldu.

Reklam Sektörünün Yeniden İnşaası Sürecinde Reklam Yapımcıları Derneği'nin Çalışma Hayatına ve Telif Haklarına İlişkin Mesleki İlkeleri

1. Reklam Yapımcıları Derneği, mevcut koşullar içinde reklam sektörünün yapısal olarak yeniden inşasının bir zorunluluk olduğunun bilincindedir. Bu bilinçten hareketle sektördeki tüm unsurlarla iletişime geçerek ortak bir dil oluşturacaktır.

2. Reklam Yapımcıları Derneği, reklam sektöründe çalışma hayatına, çalışma koşullarına, telif bedellerine, kamu nezdinde temsile, yasa yapma çalışmalarına katılmaya vb akla gelebilecek alana ilişkin her türlü konuya doğrudan müdahale ederek belirleyici olacaktır.

3. Reklam Yapımcıları Derneği, dernek üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için bir araya geldikleri tüzelkişiliğe sahip bir kuruluştur. Dernek sektörel ve mesleki konularda temsilci, belirleyici ve etkin güçtür.

4. Reklam Yapımcıları Derneği, alanının kamu ve özel kurumlarında temsilcisi olacaktır. Dernek hiçbir alanı boş bırakmadan alana ilişkin her toplantıya katılacak, her platformda yer alacak ve etkinlik alanını genişletecektir. Bu çerçevede öncelikle mesleki sorunların tespiti için üyeler, üyelerin profesyonelleri ve alanda uzman kimselerle çalıştaylar, bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir.

5. Sektörde kullanılacak tüm hukuki ve mesleki kavramlarda dil birliği oluşturulabilmesi için ortak tanımlar üretilecek ve mesleki bir sözlük hazırlanacaktır.

6. Reklam Verenler, Reklam Yapımcıları, Reklam Ajansları, Kast Ajansları, Oyuncular, Kamera Arkası Çalışanları, Prodüksiyon Servis Sağlayan Alt İşverenler arasında ortak bir dil oluşturulması, sorunların çözümüne ve sektörün yeniden inşasına yönelik öneriler, ortak çalışma ilkeleri ve etik kuralları belirlenecektir.

7. Reklam sektöründe kayıtlı, yazılı, kuralları belli bir sisteme geçilecektir. Bu sistemin kurumsallaşması için tüm üretici unsurlarla ve kamu ile gerekli görüşmeler yürütülecektir.

8. Reklam Sektöründe ticaret hukukunun yanı sıra fikri mülkiyet hukuku, iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, vergi hukuku vb ilgili diğer mevzuatlar uygulanmaktadır. Yazılı sistemde hazırlanacak hukuki metinler ve sözleşmeler bu çerçevede düzenlenecektir.

9. Reklam Sektöründe çalışan ve üreten hiç kimse sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında kalmayacaktır.

10. Reklam Sektöründe “sözleşme serbestîsi ilkesi” uygulanacak ve rekabet hukuku kurallarına uygun davranılacaktır.

11. Reklam üretiminde tüm taraflar arasında iş ve sosyal güvenlik hukuku ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan zorunlulukların yerine getirilmesi için etkin çalışma ve işbirliği yürütecektir.

12. Reklam Filminin bir sinema eseri olduğunun altı çizilerek eser sahibi ve bağlantılı hak sahiplerinin telif bedellerine ve mecralara belli bir standart getirilecektir. Yüzdelik tabanların oluşturulması için ortak çalışma yapılacaktır. Telif bedellerinin belirlenmesi, tahsili ve dağıtımı için meslek birlikleri ile ilişkiye geçilecek ihtiyaç halinde yeni meslek birliği kurulacaktır.

13. Telif mecraların tanımlanması ve oyuncu ve kast ajansları ile imzalanacak örnek sözleşmeler hazırlanacaktır.

14. Telif mecrası tüm hak sahipleri için yeniden belirlenecektir. Reklam filmlerinin ilk satış bedelleri bir yıl ile sınırlandırılacaktır. Bir yıldan sonra tüm hak sahiplerine telif hakkı doğacaktır. Bunun yürütücülüğü reklam yapımcıları tarafından yapılacaktır. Bu çerçevede dernek sinema meslek birlikleri ile beraber ortak tarife yayınlayacaktır.

15. Reklam sektöründeki tüm taraflara ilgili alan uzmanlarına ve sorumlularına sektörle ilgili konularda destek seminerleri düzenlenmesi, çalıştaylar yapılacaktır.

16. Reklam Yapımcıları Derneği, reklam sektöründeki diğer kişi, şirket ve kurumların örgütlenmesini destekleyecektir. Oluşan bu örgütlenmelerle iletişime geçerek ortak hareket etmek ve mesleki ilkeleri ve etik kuralları sisteme entegre etmek için ortak protokoller imzalayacaktır.

17. Reklam sektörünün mesleki ilkeleri ve etik kuralları belirlenecektir. Bu kuralların mesleki ve akademik çevrelerce olgunlaştırılması ve dernek tarafından yasallaştırılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

18. Çocukların reklam sektöründeki varlığına ilişkin mesleki düzenleme yapılacak, yasal zemin için etkin çalışma yürütülecektir.

19. Oluşturulacak mesleki ilkeler ve etik kuralların uygulanabilirliğinin sağlanması için diğer mesleki örgütlenmelerle denetim ve yaptırım mekanizmaları kurulacaktır.

20. Mesleki ilkelere ve etik kurallara uygun davranmayan kişi ve şirketlerle çalışılmaması yönünde aktif çaba harcanacaktır.

...

(Tüm maddeler tartışmaya açık olarak hazırlamıştır.)

Saygılarımla, (20 Ekim 2013)

Reklam Yapımcıları Derneği Hukuk Danışmanı

Av. Burhan Gün

parallax background
REKLAM PRODÜKSİYON DERNEKLERİ FEDERASYONU

Commercial Film Producers of Europe


| →

Reklam Yapımcıları Derneği
Dernek Koordinatörü
Özde Kurtcebe

ozde@ry-tr.org
info@ry-tr.org