parallax background

RYD - Tüzük


Reklam yapımına yönelik bilgi, deneyim ve fikir paylaşımının gerçekleşebileceği ortak zemini hazırlayarak endüstrideki standartları yükseltmeyi hedefleyen Reklam Yapımcıları Derneği (RY), 2006 yılında kuruldu.

Bölüm I

Dernegin Adı :

Madde-1- :"Reklam Yapımcıları Dernegi" adıyla bir dernek kurulmustur.

Derneğin Merkezi :

Madde 2-Dernegin Merkezi Istanbul'dadır.

Derneğin Amaç ve Hedefleri; Bu Amaç ve Hedeflere Ulasılması :

Madde 3

Derneğin faaliyet ve hizmetleri koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda olacaktır: Reklamverenleri, Reklamcılar Derneğini, reklam ajanslarını ve reklam mecralarını temsil eden mesleki kuruluşların mevcut olduğu ve etkili faaliyet gösterdiği alanlarda Reklam Yapımcıları Derneği'nin rolü, üyeleri arasında her zaman teşvik ettiği yüksek standart ve ilkeleri örneklendirecek çalışmalar yapmak ve kuruluşlarla işbirliğine gitmektir.

Böyle uzmanlaşmış kuruluşların bulunmadığı veya etkili faaliyet göstermedikleri durumlarda, Reklam Yapımcıları Derneği, reklam filmi yapımcılığının ticari ve toplumsal rolleri konusunda hakem, uzlaştırıcı ve danışman olarak da hizmet sunar.

Derneğin rolü ve sunduğu hizmetler, aşağıdaki başlıklarla daha açıklayıcı bir biçimde ortaya konulabilir.

Bölüm II

Amaç ve hedefler:

1. Her üyenin kişisel ehliyetini artırmak ve yeterliliğini daha da geliştirmek için, üyeler arasında bilgi, deneyim ve düşünce paylaşımına olanak hazırlamak.

2. Reklam filmi yapım standart ve uygulamalarını geliştirmek; başka kuruluşlarla işbirliği yoluyla reklam yapım sektörünün bir bütün olarak gelişmelerden yararlanmasını sağlamak.

3. Yeni eğilimlerin, olanakların, tekniklerin ve yöntemlerin araştırma gerektirdiği durumlarda, inceleme ve çözümleme çalışmalarını başlatmak.

Mesleki Uygulamalar:

4. Uluslararası Reklam Uygulama Esasları’na ve Reklam Özdenetim Kurulu’nun uyulmasını teşvik etmek.

5. Reklam yapımcılığıyla ilgili konulara ilişkin olarak yurt içinde forum, seminer, konferans gibi çeşitli çalışma toplantıları yoluyla üyeler ve toplumun ilgili kişileri arasında iletişimi, bilgi alışverişini ve elde edilen deneyimlerin amaçlar doğrultusunda ortak kullanımını sağlamak; uluslararası alanda düzenlenen bu tür toplantılara katılmak; reklamın kurum olarak geliştirilmesi ve önemsenmesi amacıyla kurulacak federasyon, konfederasyon ve platformlara katılmak.

6. Gençlerin yapımcılık mesleğine ilgi duymalarını teşvik etmek.

7. Reklam filmi yapımı konusunda eğitim, öğretim ve bilgilendirmeye yardımcı olmak.

8. Üyelerine yararlı haber ve bilgiler sağlamak, bültenler hazırlamak.

Topluma ve Tüketiciye Karşı Sorumluluklar:

9. Reklam filmi yapımında reklam ajansları ile ticari ilişkinin ilkelerini, standartlarını, fikri hakları, tüketiciye karşı sorumluluk duygusuyla davranarak, ortaklaşa belirlemek ve ilgili konularda tavsiye ve önerilerde bulunmak.

10. Toplumsal ve kurumsal konularla ilgili iletişim ihtiyaçlarını incelemek, gerektiğinde bu konuların yürütülmesi için mecralarla işbirliği yapmak.

Hakem ve uzlaştırıcı olarak:

11. Reklam yapımcılığı mesleğine itibarını kazandırmak ve bu itibarı korumak için ortak bir tutum saptamak ve reklamcılığa karşı haksız hücumlarda ve kısıtlama eğilimleri veya yasal düzenlemeler ortaya çıktığında mesleki sözcülük etmek; yanı sıra üyelerinin ortak çıkarlarını yargı yoluyla korumak için onları temsilen dava açmak.

12. Reklamveren, reklam ajansı, yapımevleri ve reklam mecrası temsilcilerinin tarafsız ortamlarda buluşarak ortak sorunlarını görüşebilecekleri forumlar kurmak ya da oluşan forumlara katılmak.

Kamu Kuruluşlarıyla İlişkilerde:

13. Reklam filmciliğinin rolü konusunda görüş ve bilgilerini artırmak için resmi görevli ve kurumlar nezdinde, 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, etkili işbirliği ve ilişki önerileri geliştirmek ve sunmak, ortak projeler yürütmek.

14. Reklam yapımıyla ilgili vergilendirmeler, RTÜK reklam esasları, telif hakları, reklamların denetlenmesi ve bunun gibi uzmanlık isteyen konularda ilgili yetkililer ve kurumlarla her anlamda işbirliği ve ilişki önerileri sunmak.

Dernek yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek, hedeflere ulaşmak için, ayrıca:

15. Yerli ve yabancı reklam filmlerini düzenli olarak mesleki açıdan izler, inceler; yorum ve raporlar hazırlayabilir, kamuoyuna ve kamu kurumlarına tevdi edebilir.

16. Reklam yapımcılığını geliştirmek için dergi, kitap, film, CD ve benzeri eserleri yayınlar, dağıtır ve arşiv oluşturur, sergiler düzenler, yarışmalar açar, internet yayımcılığı yapabilir.

17. Taşınmaz mal alabilir, üzerine yükümlülük koyabilir, gereksiniminden fazlasını satabilir, yurtiçinden ve yurtdışından şartlı ve şartsız bağış ve vasiyet kabul edebilir.

18. Organların, yetkililerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eşyürütümü, üyeler arasındaki dayanışmanın güçlendirilip disiplinin sağlanması, çalışma planı ve bütçe ile uygulamaya konan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi, gelirin toplanıp giderlerin yapılmasında uygulanacak kurallar, sosyal yardımlar ve reklam yapımcılığını ilgilendiren tüm konularda Genel Kurul kararından geçmek şartıyla yönetmelik ve yönergeler hazırlayabilir.

Bölüm III

Reklam Yapımcıları Derneği;

19. Başta reklam filmi yapımcılığı alanında meslek eğitimi ve araştırma olmak üzere, ticari iletişimle ilgili her konuda faaliyette bulunmayı amaçlayan kurulmuş ve kurulacak vakıflara katılabilir.

20. Derneğin amacı ile ilgili bulunan derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararıyla platformlar oluşturabilir.

21. Platformun giderlerine katılabilir, diğer üyeleriyle karşılıklı maddi yardımlaşmada bulunabilir. Platform faaliyetleriyle ilgili olarak üçüncü kişilerden gelir ya da bağış sağlayabilir.

22. Dernek, Dernekler Kanunu'nun 5., 10. ve 21. maddelerine uygun olarak çalışma alanı ile ilgili yurtdışındaki dernek, birlik, federasyon, konfederasyon vb. kuruluşlara katılabilir, kurucularından olabilir. Onlarla ortak faaliyette bulunabilir. Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik, şube açabilir, üyesi ya da ilişkisi olduğu bu kuruluşlarla karşılıklı maddi yardımlaşmada bulunabilir.

23. Dernek, üyeleri için lokal ve sosyal tesisler açabilir, bunları tefriş edebilir.

24. Dernek, üyeleri için yardımlaşma sandığı kurabilir.

Dernek Üyeliği :

Madde 4

Reklam Yapımcıları Derneği’ne gerçek kişiler ve tüzel kişiler üye olabilir.

Üyelik, Asıl Üyelik ve Ön Üyelik ve Onur Üyeliği olmak üzere üç türdür.

a) Üye adayı tüzel kişide bulunması gereken nitelikler:

1) Reklam filmlerinin yapımını gerçeklestirmek üzere Türkiye'de kurulu ve en az bir yıldır reklam filmi yapımı alanında faaliyette bulunuyor olması veya kurucularının reklam filmi yapımında en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması.

2) Herhangi bir reklamveren kurulus, reklam ajansı veya reklam mecrası kurulusu ile ortaklık iliskisi olmaması.

3) Meslektaslarının gözünde ve ulusal ölçekte bir reklam filmi yapımını yürütebilmede yeterli olduğunun Yönetim Kurulu'nca kabul edilmesi.

4) Üyelige basvurulması hususunda tüzel kisi yönetim kurulunca karar alınması.

b) Üye olacak gerçek kiside bulunması gereken nitelikler:

1) Yukarıdaki niteliklere sahip kuruls veya kuruluşlarda toplam olarak en az bir yıl çalışmış olması.

2) Çalıştığı yapımevinde hissedar veya Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu üyesi veya imza yetkisine sahip üst düzey yönetici olması, ya da bu kişiler tarafından yetkili yapımcı olduğunun belgelenmesi,

3) Asıl mesleğinin reklam filmi yapımcılığı olması.

4) Medeni hakları kullanma yetkisine sahip olması,

5) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olması,

6) Üyelik için gerekli belgelerin tamamını hazırlamış olması.

Tüzel kişinin üyelikten doğan hakları tayin edeceği temsilcisi tarafından kullanılır. Bu temsilci Yönetim Kurulu Başkanı veya asıl mesleği reklam filmi yapımcılığı olan ve en az bir yıllık meslek kıdemi bulunan çalışanlardan olur. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi temsilcisi yeniden belirlenir.

Yukarıdaki niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişi, Dernek amaç ve hedeflerini benimsediğini, ayrıca üyelik ödentisini yükümlendiğini yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu dışında, üç ayrı yapımevinden üç Dernek üyesinin teklifi üzerine Yönetim Kurulu'nun oy çoğunluğu kararı ile üye olması gerçekleşir.

Üyelik için yapılan başvuruları Yönetim Kurulu en geç otuz gün içinde karara bağlar.

Üyelik için gerekli koşullara sahip olunsa da Dernek, başvuran tüzel veya gerçek kişiyi üye kabul etmeye zorlanamaz.

Sekizinci maddede sayılan haller nedeniyle üyeliği sona erenler yeniden üye olmak için başvurabilirler. Bu başvuru, üye ve/veya yapımevi için aranan koşulların var olup olmadığı açısından üyeliğe giriş yöntemi ile değerlendirilerek karara bağlanır.

Halen Dernek üyesi olanların yeni bir yapımevi kurmaları halinde yalnızca bir yıllık faaliyet koşulu aranmaz.

Ön Üyelik

Asıl üyelik koşullarında sözü edilen niteliklere sahip bir yapımevinde çalışan ancak toplam mesleki deneyimi bir yılı doldurmamış gerçek kişiler ön üyeliğe kabul edilebilir ve Yönetim Kurulu'nun oy çoğunluğu kararı ile ön üye olması gerçekleşir.

Bir yıllık mesleki deneyimini dolduğunda ön üyeler, Yönetim Kurulu kararıyla asıl üyeliğe geçirilir.

Ön üyeler, asıl üyelerin Derneğe giriş ve yıllık ödentilerin toplamının yarısı tutarında ön üyelik aidatı öderler; organlara seçme, seçilme hakları dışında asıl üyelerin sahip olduğu tüm haklardan yararlanırlar. Reklam Yapımcıları Derneği'nin üye listesinde yer almazlar. Genel Kurul toplantısını misafir olarak dinlerler.

Asıl üyeler Dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerde eşit haklara sahiptirler. Asıl üyeler Kurucu Üyeler ile Dernek kurulduktan üyeliğe başvurup, kabul edilenlerden oluşur.

Onur Üyeliği

Yapımcılık mesleğini uygulamayı bırakan üyeler ile Derneğe amaçlarına ulaşmada katkıda bulunan üye olmayan kişiler Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe onur üyesi olarak kabul edilebilir.

Yapımcılık mesleğini bırakmış eski Dernek Başkanları'na, Derneğin gelişmesindeki katkı ve başarılarından dolayı, Genel Kurul kararı ile "Onursal Başkan" unvanı verilebilir.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Bölüm IV

Üyelikten Çıkma, Çıkarılma ve Üyeliğin Sona Ermesi:

Madde 5- Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına da sahiptir. Dernek üyeleri eşit olarak mevzuatla tanınan tüm haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.

Aşağıdaki şartlara uymayanlar bir daha kayıt olmamak üzere Disiplin Kurulu’nun görüşü ve Yönetim Kurulu kararıyla hareketinin ağırlığı ile uyarma cezası ile cezalandırılır veya Dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.

1) Genel Kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar;

2) Derneği maddi manevi kayba uğratanlar, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar;

3)Dernek aleyhine her türlü menfi yayın yapanlar,

4) Meslektaşları hakkında kişilik haklarını ihlal edici mahiyette yazılı ve sözlü beyanda bulunanlar,

5)Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyenler, temyiz kudretini kaybedenler

6)Tüzük'te belirtilen reklam ahlak yasaları ve uygulama ilkeleri uyarınca özdenetim organlarınca verilen kararlara uymayanlar,

7)Her yıl belirlenen üyelik ödentisini ödemesi gereken tarihlerde ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Tekrar üye olmak için başvururlarsa; borçlarını, ödemeleri gerektiği tarihten itibaren reeskont faizi oranında uygulanacak gecikme zammı ile birlikte ödemedikçe, üyeliğe kabul edilmezler.

Elde olmayan nedenlerle (sağlık, kaza gibi) mesleği uygulayamaz duruma gelen üyelerin üyelikleri ve aidatları Yönetim Kurulu kararıyla kaldırılır. Bu durumdaki üye için (7). madde uygulanmaz

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

Reklam Yapımevi Değişikliği :

Madde 6-Üyelerin yapımevi değişikliği halinde aşağıdaki hükümlere göre hareket edilir.

1) Üyenin veya çalıştığı yapımevinin aranan nitelikleri veya reklam yapımcılığı mesleğini uygulamayı bırakması hallerinde, üyelik kendiliğinden düşer. Yukarıdaki durumların gerçekleştiği Yönetim Kurulu'nca saptanır ve ilgiliye duyurulur.

2) Bir üyenin Dernek üyelik koşullarına sahip olmayan bir yapımevine geçmesi durumunda o üyenin üyeliği bir yıl daha devam eder. Bu süre içinde çalışmaya başladığı yapımevinin kurumsal niteliklerini dernek amaçlarına ve üyelik koşullarına yükseltmesi için gereken mesleki destek sağlanır. Bu sürenin sonunda söz konusu yükselme gerçekleşmediyse üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla sona erer.

Derneğin Organları :

Madde 7-Derneğin Organları Şunlardır:

1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu

3) Denetim Kurulu

4) Disiplin Kurulu

Bölüm V

Genel Kurul Kuruluşu :

Madde 8- Dernek Genel Kurulu, asıl üyelerden oluşur. Ön üyeler ve onur üyeleri oy hakkı olmaksızın misafir olarak Genel Kurul'a katılabilirler.

Olağan Toplantıya Çağrı ve Toplantı Yeter Sayısı :

Madde 9- Genel Kurul, her yıl Ocak ayı içinde Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği yerde toplanır. Genel Kurul toplantıları için belirlenen yer, Derneğin Genel Merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde olabilir. Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğü'ne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun; tüzük değişikliği ve Dernek feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Olağanüstü Toplantı :

Madde 10- Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Toplantının Yapılış Usulü :

Madde 11- Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları yanına imzalarını koyarak toplantı yerine girerler. Derneğe aidat borcu olanlar, Genel Kurul toplantısına katılamazlar.

Yetersayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan, iki başkan vekili ve iki sekreter seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı'na aittir. Toplantı tutanağı sekreterler tarafından düzenlenip Kurul Başkanlık Heyeti'nce imzalanarak toplantı sonunda Yönetim Kurulu'na verilir.

Karar Almak İçin Gerekli Çoğunluk :

Madde 12- Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Tüzük Değişikliği :

Madde 13- Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya üyelerden beşte birinin teklifi üzerine tüzük değiştirilebilir. Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve değişiklik önerileri uygun bir süre önce, gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular:

Madde 14- Genel Kurul toplantısında, sadece gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmek istenen konuların gündeme konulması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :

Madde 15- Genel olarak Dernek organlarını seçer ve Derneğin diğer bir organına verilmemiş işleri görür. Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve Dernekler Kanunu ile diğer mevzuata ve Dernek Tüzüğü ile alt seviyedeki yönergelere aykırı çalışmalar sebebi ile her zaman görevden alabilir.

Aşağıda yazılı konular da Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır:

1) Dernek organlarının asıl üyeler arasından seçimi,

2) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

3) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun aklanması,

4) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

5) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

6) Derneğin feshi,

7) Derneğe giriş ödentisi ile yıllık üye ödenti miktarının ve ödeme yönteminin belirlenmesi,

8) Dernek üyeleri için sandık kurulması,

9) Dernek üyeleri için lokal açılması,

10) Yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açılması ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

11) Yönetim Kurulu’nca Dernek çalışmaları ile ilgili hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

12) Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan Başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

13) Derneğin bir vakıf kurması,

14) Reklam Yapımcıları Derneği İktisadi İşletmesinin kurulması,

15) Mevzuata ve Dernek Tüzüğü'nde, Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yapılması.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

Madde 16- Genel Kurul'u izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler mülki idari amirliğine yazıyla bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

Bölüm VI

Yönetim Kurulu Kuruluşu:

Madde 17- Yönetim Kurulu yedi asil ve yedi yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından ve üyeler arasından, bir yıl süre için gizli oyla ve açık tasnife göre seçilir.

Yönetim Kurulu İş Bölümü:

Madde 17- Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, Genel Kurul toplantısından en geç üç gün sonra toplanarak aralarından bir Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman'ı salt çoğunlukla seçerler.

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat iki gün önceden Yönetim Kurulu üyelerine faks, elektronik posta veya mektup ile bildirilir. Üst üste üç defa mazeretsiz Yönetim Kurulu Toplantısına gelmeyen üye Yönetim Kurulu’nun kararı ile görevden ayrılmış sayılır. Yönetim Kurulu’ndan ayrılanların yerine Genel Kurul’da aldığı oya göre sırayla Yedek Üyeler çağrılır.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri:

Madde 19- Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:

1) Derneğin amacı ve bu amaç çerçevesi içinde Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

2) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek, yardımcı kurullar oluşturmak, görev ve yetkilerini tespit etmek,

3) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,

4) Yurtiçi ve yurtdışından gerçek ve tüzel kişilerden bağış kabulü hakkında karar vermek,

5) Ayrı tüzel kişiliği bulunmamakla birlikte Kurumlar Vergisi mükellefi sayılan Reklam Yapımcıları Derneği İktisadi İşletmesi'nin, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,

6) Derneğin uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hakkında karar vermek,

7) Genel Kurul kararıyla açılmış olan Dernek Lokali’nin sorumlu müdürünü seçmek ve Lokal Yönergesi’ni hazırlamak,

8) 3. maddenin (4.) bendindeki çalışmaları yapması ve (21.) bendi gereğince platform oluşturulması ve bu platformların yürütme kurullarında görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar vermek,

9) Merkez Denetleme ve Disiplin Kurullarından gelen görüş üzerine Şube Yönetim Kurullarını görevden almak, üyelikten çıkarmak,

9) Mevzuatın ve Dernek Tüzüğü'nün kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulu Kuruluşu:

Madde 20- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından bir yıl için gizli oy ve açık tasnifle seçilir.

Denetim Kurulu Görevleri:

Madde 21- Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, kurumlar ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Derneğin İç Denetimi:

Madde 22- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu, her ay en az bir defa toplanarak 21.maddeye göre yaptığı denetleme sonuçlarını en geç altı ayda bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar. Gerektiğinde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulu :

Madde 23- Dernek üyeleri veya Dernek ile üyeler arasında çıkabilecek çekişmeleri gidermek ve gerektiğinde Dernek'ten çıkartma kararı için görüş bildirmek üzere bir yıl için beş kişilik Disiplin Kurulu kurulur.

Disiplin Kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında ve Genel Kurul'un açık oylama ile seçeceği dört asıl üyeden oluşur. Dört asıl üyeden biri, Denetim Kurulu asıl üyelerinden seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olması halinde yerlerini doldurmak üzere dört de yedek üye seçilir. Yedek üyelerden biri, Denetim Kurulu asıl üyelerinden seçilir.

Bölüm VII

Şubelerin Kuruluşları:

Madde 24- Genel Kurulunca şube açılmasına karar verilmesi halinde, Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimi ve gerekli bilgileri vererek yazılı müracaatta bulunur.

Şubelerin Organları:

Madde 25- Şube Organları, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulundan ibarettir.

Şube Organları Görev ve Yetkileri:

Madde 26- Şube Organları görevleri ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

Şube Genel Kurulu

Şubeler bağımsız konutlu dernek iç organıdır. Merkez Yönetim Kurulunca onaylanmayan şube kararları dernek merkezi için cezai ve mali sorumluluk oluşturmaz. Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulları, olağan genel kurul toplantısını, dernek genel kurul toplantısından iki ay önce tamamlamak zorundadırlar. Şubeler olağan Genel Kurullarını yılda bir, Eylül ayı içerisinde, Şube Yönetim Kurulunca yapılacak çağrı üzerine Genel Merkez Genel Kurulu ile aynı şekil ve şartlara tabi olarak yaparlar.

Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine ve Dernek Genel Merkezine bildirmekle yükümlüdürler.

Şube üyeleri, merkez üyeleri ile eşit hak ve yetkilere sahiptirler. Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulunu seçer. Seçim gizli oy, açık tasnifle yapılır. Oy sayısına göre asil ve yedek üyeler belirlenir.

Şube Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kuruluna, Şube Genel Kurulu tarafından beş asil, beş yedek üye seçilir. Şube Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir genel sekreter, bir sayman seçer. Dernek Merkez Genel Kurulunca yetki verildiği halde Merkez Yönetim Kurulunca açılan şubeler, en geç altı ay içinde kendi genel kurul toplantılarını yaparlar. Şube Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Şube Yönetim Kurulları tüm çalışmalarını, tüzük, Merkez Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür.

Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Dernek Merkez Genel Kurulu’nda şubeyi temsilen oy kullanır.

Şube Denetleme Kurulu

Şube Denetleme Kurulu üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Şube Denetleme Kurulunun yetkisi şube ile sınırlıdır. Merkez Denetleme Kurulu her altı ayda bir şubelerin bütçe uygulamalarını ve harcamalarını denetler.

Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulunda görevli olanlar Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden istifa ederler.

Temsilcilik Açma:

Madde 27- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Derneğin Gelirleri ve Mali Hükümler:

Madde 28- Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Giriş ödentisi: İster gerçek kişi ister tüzel kişi olsun, Derneğe üye olan her kişiden bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi alınır. Hisse yapısı değişerek ya da değişmeden sadece ticari unvanın değişmesi, üyenin yeniden giriş ödentisi vermesini gerektirmez. Giriş ödentisi gerçek ve tüzel kişi üye için eşittir. Derneğe giriş ödentisi 2005 yılı için 350 YTL’dir. Ön üyeler, giriş ödentisinin yarısını öder. Asıl üye olduklarında, o tarihteki giriş ödentisinin yarısını öder. Dernek üyesi yapımevi tek üyeliyse üye olmak isteyen ikinci üyeden giriş aidatı alınır. Üyelerin değişmesi halinde tekrar giriş aidatı alınmaz.

b) Yıllık Üye Ödentisi: Gerçek ve tüzel kişi üyeler için eşittir. Dernek aylık üyelik aidatı 2005 yılı için 100 YTL’dir ve bu aidat miktarı ilk Genel Kurul yapılana kadar sabittir. İsteyen üyeler yıllık aidatı toptan ödeyebilirler. Ön Üyeler, yıllık ödentinin yarısını öder. Asıl üye olduklarında, yıllık ödentinin tamamını öderler.

c) Giriş ve yıllık ödenti miktarları ile ödeme biçimleri, her yıl Genel Kurul'ca karara bağlanır.

d) Diğer gelirler :

(1) İletişim sektörünün ve mesleki yeterliliklerinin arttırılması için üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla Dernek yayınlarından ve Dernekçe yapılan veya yaptırılan araştırmalar ile diğer kaynaklardan sağlanan bilgilerin dağıtımından elde edilen gelirler ile tertiplenen yarışmalara katılım, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

(2) Derneğin nakit, menkul kıymet ve mal varlığından elde edilen gelirler ve faizler.

(3) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak şartlı ve şartsız bağış ve yardımlar.

(4) Dernekler Kanunu'nun 10. maddesi gereğince alınacak yardımlar ve 25. maddesi gereğince oluşturulan platform çalışmaları nedeniyle dernek, vakıf, sendika ve benzeri kuruluşlardan ve faaliyetlerle ilgili üçüncü kişilerden sağlanacak gelirler.

(5) Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin % 10’u yılda bir kez Dernek Merkezi hesaplarına aktarılır.

e)Dernek, bütçede bulunmasa bile amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Alındı ve Harcama Belgeleri:

Madde 29- Yönetim Kurulu tüm gelirleri “alındı belgesi” ile toplar, giderleri “harcama belgesi” ile yapar.

Alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile Dernekler Yönetmeliği’ne uygun şekilde bastırılır. Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Bağış ve ödenti toplayacak kişileri, Yönetim Kurulu bir kararla belirtir. Bunlar adına yetki belgesi düzenlenir ve bu karar mülki amire tescil ettirilir.

Karar Alma Usulü:

Madde 30- Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde, Derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.

Sorumluluk:

Madde 31- Dernekler Kanunu ile diğer kanunlara ve Dernek Tüzüğü ile alt seviyedeki yönergelere aykırı çalışmalar sebebi ile Derneğin para ve mallarının korunması konusunda gereken özeni göstermeyen Yönetim Kurulu ve bunu denetleme görevi ile sorumlu olduğu halde özensiz çalışmaları ile önlenmesi ve telafisi için gereğini yapmayan Denetleme Kurulu, doğan zarardan aralarında dayanışmalı olarak sorumludur. Zararı ödeyen(ler)in, kusurlu üyeye rücu hakkı saklıdır.

BÖLÜM VIII

Dernekçe Tutulacak Defterler:

Madde 32- Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar hakkında ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu defterlerin Dernekler Birimi'nden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Derneğin Feshi:

Madde 33- Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurul'a katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

Bu şekilde çoğunluk sağlanamazsa 9 ve takip eden ilgili maddeler uyarınca hareket edilerek ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıda çoğunluk şart aranmaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi, beş gün içinde Yönetim Kurulu tarafından mahalli mülki amirine yazı ile bildirilir.

Tasfiye:

Madde 34- Derneğin feshine karar verilmesi halinde bütün mal varlığı, aynı alanda faaliyet gösteren başka bir derneğe/vakfa veya Türk Eğitim Vakfı'na devir ve teslim edilir.

Hüküm Eksikliği:

Madde 35- : Bu tüzükte belirtilmemiş hallerde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Derneğin Kurucu Üyeleri:

Madde 36- Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, uyruk ve ikametgahları aşağıda gösterilmiştir:

Adı Soyadı Meslek/Sanatı Uyruğu İkametgahı

1. Bahadır O. Arlıel Film Yapımcısı T.C. 1. Cadde A Kapısı No: B-139 Acarkent - İstanbul

2. C.Aliye Rooijmans Film Yapımcısı T.C. Enver Paşa Korusu 1/1 Ulus-İstanbul

3. Ufuk Ahıska Film Yapımcısı T.C. Dildar Sok. No:22 Kat:2 Büyükdere- Sarıyer - İstanbul

4. Ahmet Erülgen Film Yapımcısı T.C. Esenler Sok. Akın Yuvam Sitesi E1 Blok D:1 Fulya-İstanbul

5. Oğuz Peri Film Yapımcısı T.C. Koza Sitesi 20. Blok D:1 4.Levent -İstanbul

6. Elvan Duruman Film Yapımcısı T.C. Dellalzade Sok. No:12 Balmumcu – Ortaköy – İstanbul

7. A.Tunay Vural Film Yapımcısı T.C. İnşirah Sok. No:35 D:4 Bebek –İstanbul

8. Diloy Gülün Film Yapımcısı T.C. Fenerlibostan Sokak No:3 Rumelihisarı -İstanbul

Geçici Madde-1: - İlk Genel Kurul toplantısı yapılana dek Dernek Yönetim Kurulu, aşağıda adları yazılı kişilerden oluşur:

Başkan : Ahmet Erülgen

Genel Sekreter : Bahadır O. Arlıel

Sayman : Oğuz Peri

Üye : A. Tunay Vural

Üye : C. Aliye Rooijmans

Üye : Diloy Gülün

Üye : Ufuk Ahıska

Geçici Madde-2: - İlk Genel Kurul toplantısı yapılana dek Dernek Denetleme Kurulu aşağıda adları yazılı kişilerden oluşur.

1. Ümit Güney

2. Figen Korkut

3. Ufuk Köksal

Bu tüzük 36 (otuz altı) madde ve 2 (iki) geçici maddeden ibarettir.

parallax background
REKLAM PRODÜKSİYON DERNEKLERİ FEDERASYONU

Commercial Film Producers of Europe


| →

Reklam Yapımcıları Derneği
Dernek Koordinatörü
Özde Alpman

ozde@ry-tr.org
info@ry-tr.org